Wczytywanie.
Proszę czekać.

Menu

42 231-31-01

opus@opus.org.pl

Nabór na przedłużone wsparcie pomostowe

StartAktualnościOWES regionNabór na przedłużone wsparcie pomostowe
StartAktualnościOWES regionNabór na przedłużone wsparcie pomostowe

Nabór na przedłużone wsparcie pomostowe

opublikowano w OWES region przez Maria Nowakowska

07 02, 17

Realizator Projektu, zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu „OWES – rozwój ekonomii społecznej" (§ 4 ust. 20-26)  ogłasza nabór wniosków o udzielenie wydłużonego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu „OWES – rozwój ekonomii społecznej”.

O przedłużone wsparcie pomostowe mogą ubiegać się jedynie Przedsiębiorstwa Społeczne, które otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe w ramach naboru wniosków na przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy. Podmioty, o których mowa powyżej muszą złożyć Realizatorowi projektu nie później niż w piątym miesiącu licząc od dnia podpisania umowy o przyznanie wsparcia pomostowego wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (pod pojęciem „wniosek” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o wsparcie, tj. formularz Wniosku o udzielenie wydłużonego  wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.)

Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe

Załącznik 1 do ww. wniosku

Załącznik 2 do ww. wniosku

OCENA WNIOSKÓW dokonywana będzie przez powołaną przez Realizatora komisję. Warunkiem przejścia do oceny merytorycznej jest uzyskanie pozytywnej oceny wniosku pod względem formalnym. W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku, Beneficjent Pomocy wzywany jest do dokonania stosownych uzupełnień/poprawek w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia, wysłanego drogą elektroniczną na wskazany we wniosku przez Uczestnika Projektu adres mailowy. Uzupełnienie lub poprawa wniosku może dotyczyć jedynie elementów wskazanych przez Realizatora i jest dokonywane jednokrotnie. Niedokonanie uzupełnień w terminie, skutkuje odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Kryteria formalne:

- wypełniony czytelne w języku polskim wniosek,

- kompletny wniosek złożony osobiście lub pocztą (liczy się data wpłynięcia) do dnia wskazanego bezpośrednio uczestnikowi projektu przez Realizatora,

- wniosek podpisany we wskazanych miejscach, a załączone kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Lista rankingowa ocenionych wniosków, zaakceptowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zostanie niezwłocznie udostępniona na stronie: www.opus.org.pl. Kwoty dotacji przyznane przez Realizatora nie podlegają negocjacjom.

o autorze